รายละเอียดการสมัครเรียน

       สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวัน (ไม่หยุด วันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 2 สถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่

***กรณีสมัครพร้อมมอบตัว ให้นำผู้ปกครอง บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ทำการแทน มาในวันที่มอบตัว

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
       1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้ปกครอง บิดา-มารดา
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เรียนและบิดา – มารดา (อย่างละ 2 ฉบับ)
       4. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (นำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป)
       5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของตนเองและบิดา มารดา (ถ้ามี)

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับสมัครนักศึกษา 2563
       Click Download File รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา  การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563