ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: (IT)

ปวช. ภาคปกติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (it)

ปวส. ภาคปกติ และภาคทวิภาคี
คุณสมบัติของผู้สมัคร:  รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:
-สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน