6. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

ปรัชญา

เรียนดี  ประพฤติเด่น  เป็นกีฬา  พัฒนาสังคม”

เอกลักษณ์

 ฝีมือดี  มีทักษะ”

อัตลักษณ์

 ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  นำเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ไว้ดังนี้

          “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร  ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา กำหนดพันธกิจ เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

พันธกิจที่ 1.  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจที่ 2.  ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ ตลอดจนสร้างนวัตกรรม การบริการทางวิชาการและ

                วิชาชีพ

พันธกิจที่ 3.  ส่งเสริม การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจ

                พอเพียง

พันธกิจที่ 4.  เสริมสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม

พันธกิจที่ 5.  ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 6.  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี

เป้าหมาย

 1. ผู้สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์การจบการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
 2. ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี ตามสาขาวิชาที่เรียน
 3. สถานประกอบการ/หน่วยงาน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
 4. ผู้สำเร็จการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 5. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.ทั้งสายช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
 6. สถานประกอบการ/หน่วยงาน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 7. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
 8. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
 9. สถานศึกษากับดูแลให้ครูผู้สอนทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนตามแผนและมีการบันทึกหลังการสอน และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักสูตร ครบทุกรายวิชา
 10. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
 11. สถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
 12. สถานศึกษา มีการสร้างร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
 13. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู และ ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ยุทธ์ศาสตร์

 1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
 5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา