6. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา