2. ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2521  ตามใบอนุญาตเลขที่ 1715/2521 โดยเปิดสอนหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ โดยมี นางสาวสมจิตร ศิริเสนา เป็นผู้รับใบอนุญาต วิชาที่เปิดสอนคือ  วิชาพาณิชยกรรม

ปี  พ.ศ.2524 วิทยาลัยฯจึงได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 2520เป็น 2524 ของกรมอาชีวศึกษา และในปีเดียวกันได้เปิดทำการสอน 2 รอบ มีจำนวนนักศึกษา ประมาณ  4,000  คน

ปี  พ.ศ.2525 ได้ขอขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาการบัญชีและการตลาดในภาคเช้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การเลขานุการ ในภาคบ่าย  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา ”

ปี  พ.ศ.2527 ขอเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอีก 1 สาขา คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี  พ.ศ.2531 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. จากเดิมซึ่งใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา  เป็นหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  และขอเพิ่มหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวท.  โดยสรุปมีหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนนี้ รวม 2 หลักสูตรด้วยกัน

ปี  พ.ศ.2533 ได้รับอนุญาตเปิดสอนสายวิชาอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 1 หลักสูตร รวม 3 สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างยนต์  หลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.

ปี  พ.ศ.2536 ได้รับอนุญาตเปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.

ปี  พ.ศ.2537 ขอเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  และสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ปี  พ.ศ.2538 ขอเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ – เทคนิคยานยนต์

ปี  พ.ศ.2540 ขอเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปี  พ.ศ.2541 ขอเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ปี  พ.ศ.2542 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้แผนการเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  และใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 ของกรมอาชีวศึกษา ตามสาขาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน

ปี  พ.ศ.2546 ขอขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา  พุทธศักราช  2545  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยกรรม  สาขางานภาษาต่างประเทศ

ปี  พ.ศ.2547 โรงเรียนได้จัดตั้งบริษัท การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอยุธยา อบรมหลักสูตรระยะสั้นทุกสาขา และให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษาของวิทยาลัย   

ปี  พ.ศ.2549 ขอเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ปี  พ.ศ.2550 ขอเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และสาขาวิชาการออกแบบ

ปี  พ.ศ.2551 ขอเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาแม่พิมพ์

ปี  พ.ศ.2552 ขอเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาค้าปลีก

ปี  พ.ศ.2553 วิทยาลัยได้จัดตั้ง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานใหม่โดยนำเอา IT เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยที่สุดมาบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ

ปี  พ.ศ.2554 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

ปี พ.ศ. 2555 วิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับอาเซียนในปี 2558 โดยการ

ระดมสมอง  โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

ปี พ.ศ.2556 วิทยาลัยขออนุญาตใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  กระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ.2559  วิทยาลัยขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ระบบทวิภาคี และ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง ระบบทวิภาคี

ปี พ.ศ.2560  วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี

* ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
-  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
-  สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-  สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
-  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง

* ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-  สาขาวิชาการตลาด
-  สาขาวิชาการบัญชี
-  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

* ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ.2561  วิทยาลัยขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ระบบทวิภาคี