ATCC


...-วิสัยทัศน์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา 

มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนนักศึกษาทุกคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งให้ชุมชนมี ส่วนร่วม และการยอมรับคุณภาพมาตรฐานของการจัด การศึกษา


พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาด้านสนับสนุนการเรียนรู้
3. พัฒนาด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
4. พัฒนาด้านบริการวิชาการ
5. พัฒนาด้านกิจการนักเรียนนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. พัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

 


ธง , สี และตราประจำโรงเรียน
       ฟ้า - แสด

สีฟ้า หมายถึง
ความสูง มีสง่า มีศักดิ์ศรี กว้างไกล เป็นสี่แห่งความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า สง่างาม

สีแสด หมายถึง
ความสดใส มีความจริงใจ มีความมานะอดทน เป็นความ ยั่งยืนของชีวิต


Copyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.009760 sec.