ภาพคณาจารย์สาขาการตลาด

3140700240377.jpg     อาจารย์ปราณี   แก้วทอง   หัวหน้าแผนกการตลาด


s.jpg อาจารย์ธญาภัท   พรหมสุทธิ์

imageCAAAD51I.jpg อาจารย์นิตยา  บุญหล่ำ

imageCAX4YIPM.jpg อาจารย์สุพรรษา  แซ่โค้ว

imageCA9KPZPD.jpg อาจารย์รชนิรมณ์   หฤทัย

3140100320183.jpg อาจารย์ทิพวัลย์  กาญจนนิมมาน