ภาษา C

ภาษาซี 
คำสั่งที่ใช้บ่อย
1. คำสั่งแสดงผลทางจอภาพ printf  
2. คำสั่งรับค่าทางแป้นพิมพ์ scanf

powerpoint1

หน่วยที่ 1 เรื่อง  ใบความรู้   ใบงาน
หน่วยที่ 2 เรื่อง ใบความรู้   ใบงาน
หน่วยที่ 3 เรื่อง ใบความรู้   ใบงาน
หน่วยที่ 4 เรื่อง  ใบความรู้   ใบงาน
หน่วยที่ 5 เรื่อง ใบความรู้   ใบงาน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=555345684561767&id=184723964957276
ตัวอย่างโปรแกรม

หน่วยที่ 6  เรื่อง ใบความรู้   ใบงาน
หน่วยที่ 7  เรื่อง ใบความรู้   ใบงาน
การสร้างแฟ้มข้อมูล
อ้างอิง
https://sites.google.com/site/cprogramingbypanus/kar-chi-ngan-devc-beuxng-tn-1
http://www.webthaidd.com/develop-c/webthaidd_article_626_.html