ATCC


หลักฐานการสมัครเรียน

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครได้ทุกวัน (ไม่หยุด วันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 2 สถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่

***กรณ๊สมัครพร้อมมอบตัว ให้นำผู้ปกครอง บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ทำการแทน มาในวันที่มอบตัว

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน

1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน  2 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  3 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำรนวน  2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
6. หลักฐานอืนๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล สำเนาจำนวน  2 ฉบับ


Copyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.009929 sec.