การทำัตัวอักษรวิ่ง

การใช้คำสั่ง


ความหมายของคำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดให้ตัวอักษรวิ่ง ทำให้ตัวอักษรมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ประเภทของ tag tag คู่

รูปแบบการใช้คำสั่ง
.................ข้อความ...............

คำสั่งเพิ่มเติม behavior   เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดแนวทางการวิ่งของข้อความ

รูปแบบการใช้คำสั่ง

.................ข้อความ...............

n  คือ รูปแบบแนวทางการวิ่งของข้อความ มี 3 แบบ ดังนี้

-  alternate คือ ให้ข้อความวิ่งจากขอบซ้ายมาขอบขวา เมื่อถึงขอบขวาก็ให้วิ่งกลับไปทางซ้าย วิ่งกลับไปกลับมา
-  scroll คือ ให้ข้อความวิ่งจากขวามาซ้าย เมื่อถึงขอบซ้าย ก็ให้ข้อความวิ่งออกมาจากขวาใหม่ (เป็นค่าปกติถ้าไม่มีการกำหนดอะไรจะได้แบบนี้)
-  slide คือ ให้ข้อความวิ่งจากขวามาซ้าย เมื่อถึงขอบซ้ายแล้วจะหยุดนิ่งไม่วิ่งไปไหนอีก  direction  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการวิ่งของข้อความ

รูปแบบการใช้คำสั่ง

.................ข้อความ...............

n คือ ทิศทางการวิ่งของข้อความ มี 2 แบบ ดังนี้

-  right คือ ให้ข้อความวิ่งจากทางซ้ายมาทางขวา
-  left คือ ให้ข้อความวิ่งจากทางขวามาทางซ้าย

  bgcolor  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสีพื้นให้กับข้อความที่วิ่ง

รูปแบบการใช้คำสั่ง

.................ข้อความ...............

n คือ ชื่อของรหัสสีที่ต้องการ ซึ่งมีได้ 2 แบบ คือ
*  ชื่อสีมาตรฐานต่างๆ เช่น red, green, blue ฯลฯ
หรือ
*  รหัสสี (รหัสเลขฐาน 16) เช่น #000000, #FFFFFF ฯลฯ

หมายเหตุ ุคำสั่งนี้จะใช้ได้กับ Internet Explorer เท่านั้น
  ตัวอย่าง ชื่อสีมาตรฐานต่างๆ
  ตัวอย่าง รหัสสี (รหัสเลขฐาน 16)


ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง marquee เพื่อกำหนดให้ข้อความเคลื่อนที่ไปมา 

การพิมพ์คำสั่งภาษา HTML ใน Text Editor

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ Web Browser
topตัวอย่าง การใช้คำสั่งเพิ่มเติม behavior 

การพิมพ์คำสั่งภาษา HTML ใน Text Editor

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ Web Browser
topตัวอย่าง การใช้คำสั่งเพิ่มเติม direction 

การพิมพ์คำสั่งภาษา HTML ใน Text Editor

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ Web Browser
topตัวอย่าง การใช้คำสั่งเพิ่มเติม bgcolor 

การพิมพ์คำสั่งภาษา HTML ใน Text Editor

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ Web Browser

ตัวอย่างโค๊ดที่แนะนำตัวอย่างข่าวสาร


 

--- TOTโรมมิ่งโครงข่ายเพิ่มตั้งแต่15ตค. ใช้เน้ตเวิร์ก3Gของค่ายAIS18จว.สัมผัสทั่วหน้าพย.นี้ อ่านข่าวเพิ่มเติม
--- กสทช เลื่อนการประมูลคลื่น 2,100MHz ออกไปปี 2556 ค่ายอื่น ๆ อด อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

 

คลิกสมัคร      ---->ดูข่าวเพิ่มเติม

 


วิ่งจากล่างขึ้นบน พอเม้าส์วางจะหยุด
วิ่งจากขวามาซ้าย พอเม้าส์วางจะหยุด


โค๊ดตัวอย่างนี้คือ

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
 <head>
  <title> New Document </title>
  <meta name="Generator" content="EditPlus">
  <meta name="Author" content="">
  <meta name="Keywords" content="">
  <meta name="Description" content="">
 </head>

 <body bgcolor=#6633cc text=#ff6600>
 ตัวอย่างข่าวสาร
 <hr />
  <MARQUEE style="WIDTH: 72.85%; HEIGHT: 154px" onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() direction=up height=154 width="72.85%" scrollAmount=1 trueSpeed scrollDelay=50>
<P style="FONT-FAMILY: 'Microsoft Sans Serif', 'Microsoft Sans Serif', Verdana, Helvetica" align=left><FONT size=5></FONT><FONT size=5><FONT color=#3c00ff><FONT color=#000056>--- <FONT size=3>TOTโรมมิ่งโครงข่ายเพิ่มตั้งแต่15ตค. ใช้เน้ตเวิร์ก3Gของค่ายAIS18จว.สัมผัสทั่วหน้าพย.นี้ </FONT><A href="http://www.ryt9.com/s/nnd/1252473"><FONT size=3>อ่านข่าวเพิ่มเติม<BR></FONT></A><FONT size=3><FONT color=#f50035 size=5>---</FONT><B>&nbsp;กสทช เลื่อนการประมูลคลื่น 2,100MHz ออกไปปี 2556 ค่ายอื่น ๆ อด </B><A href="http://www.mediamonitor.in.th/main/news/2011-06-21-07-29-43/298-356.html"><FONT size=3>อ่านข่าวเพิ่มเติม<BR></FONT></A></FONT></P>
<P style="FONT-FAMILY: 'Microsoft Sans Serif', 'Microsoft Sans Serif', Verdana, Helvetica" align=center></FONT></FONT><A href="registbase.html"><B>คลิกสมัคร</B>&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ----&gt;<A href="ssnnews.html"><FONT size=5><B>ดูข่าวเพิ่มเติม</B></FONT></A></FONT></P></MARQUEE>
<hr />
  <MARQUEE style="WIDTH: 72.85%; HEIGHT: 154px" onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() direction=up height=154 width="72.85%" scrollAmount=1 trueSpeed scrollDelay=50>
วิ่งจากล่างขึ้นบน พอเม้าส์วางจะหยุด</MARQUEE>
  <hr>
  <MARQUEE class=text onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=2 scrollDelay=50 direction=left height=20>

วิ่งจากขวามาซ้าย พอเม้าส์วางจะหยุด</marquee>
   </body>
</html>