หลักสูตร


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

94 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย 

ภาคเรียนที่ 1 

 

รหัสวิชา

 

รายวิชา 

 

หน่วยกิต 

 

ชั่วโมง 

หมวดวิชา

หน่วยกิต

 

1.หมวดวิชาสามัญ

9

 

 

 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป

9

 

 

2000-1101

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

 

2

2

2000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

 

2

2

2000-1301

วิถีธรรมวิถีไทย

 

2

2

2000-1501

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 

2

2

2000-1601

พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

 

1

2

 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

0

 

 

 

2. หมวดวิชาชีพ

9

 

 

 

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

2

 

 

2200-1001

ธุรกิจทั่วไป

 

2

2

 

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

7

 

 

2201-1001

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

 

2

3

2201-1002

บัญชีเบื้องต้น 1

 

3

4

2201-1005

พิมพ์ดีดไทย 1

 

2

4

 

2.3 วิชาชีพสาขางาน

0

 

 

 

2.4 โครงการ

0

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

2

 

 

2201-1018

เอกสารธุรกิจ

 

2

2

 

4. ฝึกงาน

 

 

 

 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

0

 

 

2002-0007

กิจกรรม

 

0

2

*

ภาษาอังกฤษเสริม

 

0

1

รวม 28 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 หน่วยกิต

20

28

หมายเหตุ : แผนการเรียนฉบับนี้ใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 52                                                      ฉบับแก้ไข  9 / 02 /2555


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

94 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย

ภาคเรียนที่ 2

 

รหัสวิชา

 

รายวิชา

 

หน่วยกิต

 

ชั่วโมง

หมวดวิชา

หน่วยกิต

 

1.หมวดวิชาสามัญ

9

 

 

 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป

7

 

 

2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

 

2

2

2000-1202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

 

2

2

2000-1302

ภูมิเศรษฐศาสตร์

 

2

2

 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

2

 

 

2000-1520

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

 

2

2

 

2. หมวดวิชาชีพ

9

 

 

 

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

2

 

 

2001-0001

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

 

2

3

 

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

7

 

 

2201-1003

บัญชีเบื้องต้น 2

 

3

4

2201-1004

การขาย 1

 

3

3

2201-1006

พิมพ์ดีดไทย 2

 

1

3

 

2.3 วิชาชีพสาขางาน

0

 

 

 

2.4 โครงการ

0

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

2

 

 

2201-1019

มารยาทและการสมาคม

 

2

4

 

4. ฝึกงาน

 

 

 

 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

0

 

 

2002-0008

กิจกรรม

 

0

2

*

ภาษาอังกฤษเสริม

 

0

1

รวม 28 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 หน่วยกิต

20

28

หมายเหตุ : แผนการเรียนฉบับนี้ใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 52                                                      ฉบับแก้ไข  9 / 02 /2555

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

94 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย

ภาคเรียนที่ 3

 

รหัสวิชา

 

รายวิชา

 

หน่วยกิต

 

ชั่วโมง

หมวดวิชา

หน่วยกิต

 

1.หมวดวิชาสามัญ

4

 

 

 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป

3

 

 

2000-1401

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 

2

3

2000-1602

ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต

 

1

1

 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

1

 

 

2000-1224

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

1

2

 

2. หมวดวิชาชีพ

10

 

 

 

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

0

 

 

 

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

1

 

 

2201-1007

พิมพ์ดีดอังกฤษ 1

 

1

3

 

2.3 วิชาชีพสาขางาน

9

 

 

2201-2201

การขาย 2

 

3

3

2201-2202

การขายปลีกและการขายส่ง

 

3

4

2201-2205

การโฆษณา

 

3

5

 

2.4 โครงการ

0

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

2

 

 

2201-2111

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

2

3

 

4. ฝึกงาน

 

 

 

 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

0

 

 

2002-0009

กิจกรรม

 

0

2

*

ภาษาอังกฤษเสริม

 

0

1

 

 

 

 

 

รวม 27 ชั่วโมง/สัปดาห์ 16 หน่วยกิต

16

27

หมายเหตุ : แผนการเรียนฉบับนี้ใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 52                                                      ฉบับแก้ไข  9 / 02 /2555


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

94 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย

ภาคเรียนที่ 4

 

รหัสวิชา

 

รายวิชา

 

หน่วยกิต

 

ชั่วโมง

หมวดวิชา

หน่วยกิต

 

1.หมวดวิชาสามัญ

3

 

 

 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป

0

 

 

 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

3

 

 

2000-1245

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 

1

2

2000-1423

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

2

3

 

2. หมวดวิชาชีพ

16

 

 

 

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

4

 

 

2001-0007

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

 

2

3

2001-0008

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

2

3

 

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

3

 

 

2201-1008

พิมพ์ดีดอังกฤษ 2

 

1

3

2201-1017

กฎหมายพาณิชย์

 

2

3

 

2.3 วิชาชีพสาขางาน

9

 

 

2201-2207

การหาข้อมูลทางการตลาด

 

3

4

2201-2208

การส่งเสริมการขาย

 

3

4

2201-2211

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

 

3

3

 

2.4 โครงการ

0

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

2

 

 

2201-1015

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

 

2

2

 

4. ฝึกงาน

 

 

 

 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

0

 

 

2002-0010

กิจกรรม

 

0

2

*

ภาษาอังกฤษเสริม

 

0

1

รวม 33 ชั่วโมง/สัปดาห์ 21 หน่วยกิต

21

33

หมายเหตุ : แผนการเรียนฉบับนี้ใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 52                                                      ฉบับแก้ไข  9 / 02 /2555


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

94 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย

ภาคเรียนที่ 5

 

รหัสวิชา

 

รายวิชา

 

หน่วยกิต

 

ชั่วโมง

หมวดวิชา

หน่วยกิต

 

1.หมวดวิชาสามัญ

1

 

 

 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป

0

 

 

 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

1

 

 

2000-1235

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

 

1

2

 

2. หมวดวิชาชีพ

11

 

 

 

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

0

 

 

 

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

0

 

 

 

2.3 วิชาชีพสาขางาน

11

 

 

2201-2204

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

 

3

4

 *2201-2206

การจัดแสดงสินค้า (ฝึกงาน)

 

3

6

2201-2209

การประกันภัย

 

3

4

2201-2814

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย

 

2

3

 

2.4 โครงการ

0

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

3

 

 

2201-2308

พิมพ์ดีดประยุกต์

 

3

5

 

4. ฝึกงาน (320ชั่วโมง)

 

 

 

 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

0

 

 

2002-0011

กิจกรรม

 

0

2

*

ภาษาอังกฤษเสริม

 

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 27 ชั่วโมง/สัปดาห์ 15 หน่วยกิต

15

27

 

หมายเหตุ : แผนการเรียนฉบับนี้ใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 52                                                      ฉบับแก้ไข  9 / 02 /2555


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

94 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย

ภาคเรียนที่ 6

 

รหัสวิชา

 

รายวิชา

 

หน่วยกิต

 

ชั่วโมง

หมวดวิชา

หน่วยกิต

 

1.หมวดวิชาสามัญ

1

 

 

 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป

0

 

 

 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

1

 

 

2000-1220

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

 

1

2

 

2. หมวดวิชาชีพ

13

 

 

 

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

2

 

 

2001-0006

การเงินส่วนบุคคล

 

2

3

 

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

0

 

 

 

2.3 วิชาชีพสาขางาน

7

 

 

2201-2210

ศิลปการขาย

 

3

4

    2201-2214

การจัดซื้อเบื้องต้น

 

2

3

2201-2215

การบรรจุภัณฑ์

 

2

4

 

2.4 โครงการ

4

 

 

2201-5001

โครงการ

 

4

8

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

0

 

 

 

4. ฝึกงาน

 

 

 

 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

0

 

 

2002-0012

กิจกรรม

 

0

2

*

ภาษาอังกฤษเสริม

 

0

1

รวม 27ชั่วโมง/สัปดาห์ 14 หน่วยกิต

14

27

 

หมายเหตุ : แผนการเรียนฉบับนี้ใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 52                                                      ฉบับแก้ไข  9 / 02 /2555

 

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

94 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด

ภาคเรียนที่ 1

 

รหัสวิชา

 

รายวิชา

 

หน่วยกิต

 

ชั่วโมง

หมวดวิชา

หน่วยกิต

 

1.หมวดวิชาสามัญ

11

 

 

 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป

7

 

 

3000-1101

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

 

3

3

3000-1301

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

 

1

1

3000-1601

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

 

1

1

3000-1603

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ

 

2

2

 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

4

 

 

3000-1220

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

1

2

3000-1524

สถิติ

 

3

3

 

2. หมวดวิชาชีพ

12

 

 

 

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

3

 

 

3200-1005

หลักการตลาด

 

3

3

 

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

3

 

 

3202-2001

การจัดการขาย

 

3

3

 

2.3 วิชาชีพสาขางาน

6

 

 

3202-2005

การส่งเสริมการขาย

 

3

3

KMe : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 หรือ 06-5771-4555 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th