3204-2201 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

3204-2201  การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

โหลด PowerPoint ประกอบการเรียน
บท1  บท2  บท3 บท4 บท5 บท6 บท7 บท8 บท9  เรื่องสี

1. การเริ่มต้นกับ HTML  
     คลิกโหลดเอกสารการสอน เป็นไฟล์พาวเวอร์พร้อยต์
     คลิกโหลดเอกสารการสอน เป็นไฟล์ซิป

2. การเริ่มต้นสร้างเว็บเพจ  โหลดเอกสารการสอน 
    ใบงาน   เนื้อเพลงชินโนะสุเกะ

3.รูปภาพบนเว็บเพจ  ใบงาน

4. การสร้างภาพอิมเมจแม็บ (Image Map) ใบงาน โหลด

5. การเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlink) ใบความรู้  ใบงาน

6. การสร้างลำดับรายการข้อมูล (List) ใบงาน   เฉลย

7. การสร้างตาราง (Table) ใบงาน1 เฉลย ใบงาน2 เฉลย

8. การสร้างแบบฟอร์ม (ความรู้เรื่อง Form) ใบงานที่ 1 ตัวอย่างฟอร์มแบบง่าย   ใบงานที่ 2 ตัวอย่างฟอร์มที่มีการจัดระเบียบ ใบงานที่ 3 ฟอร์มติดต่อเรา ตัวอย่า่งเฉลย ใบงานที่ 4 ฟอร์มรับสมัครสมาชิก เฉลยสมัครสมาชิก 

9. เฟรม (Fame) ใบงาน1 
ตัวอย่างเว็บ http://magicalls.tht.in/faretionindex.html

10. การพัฒนาเว็บเพจด้วยสไตล์ชีท (CSS)

11. ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)

สคริปต์เปิดเพลงแบบสุ่ม 
12. ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ต่อ

13. DHTML  การทำตัวอักษรวิ่ง

14. การ Upload เว็บเพจ