3901-2004 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (SQL)

3901-2004 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (SQL)

ลักษณะรายวิชา
 
รหัสและชื่อวิชา          
             3901 - 2004 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล(Implement of Database)


จุดประสงค์รายวิชา     
             1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Engine และการบริหารจัดการฐานข้อมูล
             2. เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Engine และการบริหารจัดการฐานข้อมูล
             3.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตราฐานรายวิชา    
             1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Engine
             2. ติดตั้งและใช้ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการบริหาร จัดการฐานข้อมูล
             3. ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา             
                  ศึกษาและปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database  EngineSQLServer,ORACLE,DB2 พื้นฐานการบริหารการจัดการฐานข้อมูล (ConceptofDatabaseManagementandAdministration) การสำรองข้อมูล (DataBackup)การกู้คืนข้อมูล (DataRecovery)การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ( Data Security)การกำหนดสิทธิของผู้ใช้ การเข้ารหัสข้อมูล

 

เนื้อหารายวิชา :: การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บทที่ 1 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม และแนะนำ SQL Sever 
          กิจกรรม ใบงาน สอบ
บทที่ 2 เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูลและตาราง
          กิจกรรม ใบงาน สอบ
บทที่ 3 เรื่อง การจัดการฐานข้อมูล
          กิจกรรม ใบงาน สอบ
บทที่ 4 เรื่อง คิวรี ( Query )  
          กิจกรรม ใบงาน สอบ
บทที่ 5 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
          กิจกรรม ใบงาน สอบ
บทที่ 6 เรื่อง การแบ็คอัพและรีสโตร์ข้อมูล
          กิจกรรม ใบงาน สอบ
บทที่ 7 เรื่อง คำศัพท์
          กิจกรรม ใบงาน สอบ