ใบความรู้สัปดาห์ที่ 15

ใบความรู้สัปดาห์ที่ 15

6.3   การทดสอบความเป็นอิสระ

 ข้อมูลที่เป็นการแจกแจงแบบทางเดียว เราจะทดสอบค่าไคสแควร์แบบภาวะสารูปสนิทดีแต่ในทางกลับกัน ถ้าเราพบข้อมูลที่มีการจำแนกลักษณะตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไปจะทดสอบความเป็นอิสระ  มีขั้นตอนในการทดสอบความเป็นอิสระ คือ  ตั้งสมมติฐาน หาค่าจากสูตรสถิติที่ใช้ทดสอบ หาค่าจากตาราง ณ ระดับนัยสำคัญ คำนวณค่าสถิติ สรุปผล

                การทดสอบความเป็นอิสระมีสูตร

                                       =         

 

ตัวอย่างที่ 1จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์กับวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของอาชีวศึกษา  ว่าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมหรือไม่  จึงได้คำตอบดังนี้

                               

กรรมการ

ผลการตัดสิน

เหมาะสม

รวม

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

 

80

75

125

20

15

35

 

จงทดสอบว่าความคิดเห็นกับวุฒิการศึกษามีความสัมพันธ์หรือไม่ที่a  = 0.05 

วิธีทำขั้นที่  1    ตั้งสมมติฐาน

                            H0    =   ความคิดเห็นกับวุฒิการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน

                            Ha    =   ความคิดเห็นกับวุฒิการศึกษามีความสัมพันธ์กัน

           ขั้นที่ 2     หาค่า  Ei

                            E11     =     80

                            E12     =     20

                            E21     =     72

                            E22     =     18

                            E31     =     128

                            E32     =     32

 

           ขั้นที่ 3     สถิติที่ใช้ในการทดสอบ

                          =  

        ขั้นที่ 4     หาค่า l2  จากตาราง

                       =  5.99

        ขั้นที่  5    คำนวณค่าสถิติ

                     =   0.975

        ขั้นที่ 6     สรุปค่า  เนื่องจากค่า  จากการคำนวณเท่กับ 0.975  ซึ่งตกในเขตยอมรับ H0 นั่นคือความคิดเห็นกับวุฒิการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กันที่  a  =  0.05