ใบความรู้สัปดาห์ที่ 14

ใบความรู้สัปดาห์ที่ 14

บทที่  6 การทดสอบค่าไคสแควร์

6.1  การทดสอบค่าไคสแควร์ 

             ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data) คือ ค่าสามารถที่เราสามารถจำแนกออกเป็นประเภทหรือพวก ข้อมูลจำแนกประเภทแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

              1.  ข้อมูลจำแนกประเภทแบบทาง

              2.  ข้อมูลจำแนกประเภทสองทาง

6.2  การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี 

การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี  จะเป็นการทดสอบว่าการแจกแจงของประชากรว่ามีการแจกแจงแบบทวินาม  การแจกแจงแบบบัวซอง  การแจกแจงแบบปกติ  หรือว่าเป็นการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม  ซึ่งเป็นหารทดมอบประเภททางเดียว  การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี  ใช้สูตร

                            l2      =  

 

ตัวอย่างที่ 1 ร้านขายเสื้อวัยรุ่นมีความคิดว่าลูกค้าที่มาซื้อเสื้อน่าจะชอบตามแฟชั่น  จึงสังเกตลูกค้าที่มาซื้อเสื้อจำนวน  300  คน  ในวันหนึ่งผลปรากฏดังตารางต่อไปนี้

 

สี

ฟ้า

ดำ

แดง

ชมพู

ส้ม

เขียว

จำนวนลูกค้า

56

44

52

47

53

40

 

 จงทดสอบว่าลูกค้าชอบเสื้อสีใดมากกว่าสีอื่นๆ หรือไม่ ระดับนัยสำคัญ a  = 0.01  และ a = 0.05

วิธีทำขั้นที่  1    ตั้งสมมติฐาน

                            H0    =   ลูกค้าชอบเสื้อสีใด ไม่แตกต่างกัน

                            Ha    =   ลูกค้าชอบเสื้อสีใดมากกว่าสีอื่น

           ขั้นที่ 2     ค่าระดับนัยสำคัญ  

                            a      =   0.05  และ  0.01

           ขั้นที่ 3     สถิติที่ใช้ในการทดสอบ

                            l2      =  

                     df    =   6-1  =  5

        ขั้นที่ 4     หาค่าวิกฤต

                            a       =   0.05   และ  a  =   0.01

                     l2     =   (5, 0.05)        =  11.07

                     l2     =   (5, 0.01) =  15.086

 

        ขั้นที่  5  คำนวณค่าสถิติ

                            l2      =  

 

                             =   3.76

 

        ขั้นที่ 6     สรุปค่า  l2  ที่คำนวณได้เท่ากับ 3.76  ตกอยู่ในเขตยอมรับ H0 นั่นคือลูกค้าชอบเสื้อสีใดไม่แตกต่างกัน