ใบความรู้สัปดาห์ที่ 6

ใบความรู้สัปดาห์ที่ 6

                        การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกการแจกแจงความถี่

             ฐานนิยม คือ ค่าของข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุด หรือมีความถี่สูงสุด ค่าฐานนิยมอาจมีค่าเพียงเดียว หรือมากกว่า 1 ค่า หรือไม่อาจไม่มีฐานนิยมก็ได้ ฐานนิยมใช้สัญลักษณ์ Mo

ตัวอย่างที่1จงหาค่าฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้  30  25  19  30  15  13  16  20

วิธีทำ    ฐานนิยม  30

 

         2.11การหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

การหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่มีขั้นตอนดังนี้

  1. อันตนภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุด  คือชั้นที่มีฐานนิยม
  2. หาค่า L    แทนขอบล่างของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่

                 I    แทนความกว้างของอันตรภาคชั้น

                D1   แทนผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าฐานนิยมอยู่กับชั้นที่มี

                        คะแนนต่ำกว่าที่อยู่ติดกัน

                D2   แทนผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าฐานนิยมอยู่กับชั้นที่มี

                         คะแนนสูงกว่าที่อยู่ติดกัน

3.  หาค่าฐานนิยมโดยการใช้สูต

ตัวอย่างที่ 2  อายุของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจงหาฐานนิยม

 

คะแนน

ความถี่

21 – 30

31 – 40

41 – 50

51 -60

61 - 70

71 - 80

2

15

22

12

9

10

วิธีทำ

Mo    =    L + I (    d1     )

                                                     d1 + d2

 

          =   40.5+10(   7   )

                                                                7 + 10

                                          =    44.6