ใบความรู้สัปดาห์ที่ 5

ใบความรู้สัปดาห์ที่ 5

  2.8  การหามัธยฐานของข้อมูลที่ ที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

                มัธยฐาน คือ ค่ากลางของข้อมูลที่หาได้จากการนำข้อมูลมาเรียงลำดับจากน้อยไปกามากหรือจากมากไปหาน้อย

วิธีการหาค่าของมัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

1.  เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย

  1. N+1

    2

    นับจำนวนข้อมูลว่าเป็นจำนวนคี่ หรือจำนวนคู่

2.1                  ถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคี่ มัธยฐาน คือ ค่าของข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่ง

N

 2

N + 1

 2

 


                           ถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคู่ มัธยฐาน คือ ค่าของข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่ง

ตัวอย่างที่1จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูลต่อไปนี้  30  25  19  30  15  13  16  20

วิธีทำ   เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก

                13  15  16  19  20  25  30  30

 

 

 

                ค่าของข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่ง    =   N + 1

                                                               2

                                                                       =         8+1

                                                                                      2

                                                               =   4.5

มัธยฐาน (Med)   คือ 19

 

   2.9  การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่มีขั้นตอนดังนี้

  1. หาความถี่สะสม
  2. หาตำแหน่งมัธยฐาน 
  3. หาค่า L    แทนขอบล่างของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่

                 I    แทนความกว้างของอันตรภาคชั้น

∑ fi แทนความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นที่ต่ำกว่าอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่

  Fm   แทนความถี่ในชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่

4.   หาค่ามัธยฐานโดยการใช้สูตร