ใบความรู้สัปดาห์ที่ 3

ใบความรู้สัปดาห์ที่ 3

บทที่2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

2.1 สัญลักษณ์แทนผลบวก

           การหาค่ากลางของข้อมูล  จำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนผลบวกของข้อมูลจะใช้สัญลักษณ์ ∑ อ่านว่า  “  ซัมเมชั่น ” หรือ “  ซิกมา ”

 

2.2 สมบัติบางประการเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนผลบวกค่าเฉลี่ยของเลขคณิต

          กำหนดให้ Xi , Yi , Zi , เป็นตัวแปรใดๆ ให้  C และ d คือค่าคงตัว

 

  2.3 การหาค่าเฉลี่ยของเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

           ค่าเฉลี่ยของเลขคณิต เป็นการหาค่ากลางของข้อมูลที่ได้มาจากการนำข้อมูลมารวมกันและหา

  ค่าหารด้วยจำนวนทั้งหมดของข้อมูล เป็นการวัดค่ากลางที่นิยมใช้มากที่สุดค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราให้

  สัญลักษณ์ x แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต   

           การหาค่าเฉลี่ยของเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ใช้สูตร

                                   n

                           Σxi

 สูตร               x  =  i=1

                            N

 

 

  ตัวอย่างที่ 1จงหาอายุเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลต่อไปนี้ 10  15  20  25  40  20  30

                                   n

                           Σxi

 วิธีทำ               x  =  i=1

                            N

 

                   x  =10+15+20+25+40+20+30

                                         7

                   x  =  160

                             7

                       =  22.86