ใบงานสัปดาห์ที่ 17

ใบงานสัปดาห์ที่ 17

1.  จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของข้อมูลต่อไปนี้

               

N

1

2

3

4

5

6

7

8

X

15

12

10

9

8

7

4

2

Y

1

2

4

5

6

7

8

8

 

2. จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนของข้อมูลต่อไปนี้

               

N

1

2

3

4

5

X

12

14

16

18

20

Y

10

11

12

13

15

 

3.  จงหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Phi (Æ) ของข้อมูลต่อไปนี้

 

ตัวแปร

X

รวม

1

0

Y

1

12

16

28

0

18

25

43

รวม

30

41

71