ใบงานสัปดาห์ที่ 16

ใบงานสัปดาห์ที่ 16

1.  บริษัทผลิตขนมแห่งหนึ่งต้องการทราบว่าค่าโฆษณาที่บริษัทจ่ายไปมีความสัมพันธ์กับยอดขาย

      หรือไม่ จึงรวบรวมข้อมูลใน 5 สัปดาห์ ดังนี้

 

สัปดาห์

1

2

3

4

5

ยอดขาย (หมื่น)

30

50

95

80

95

ค่าโฆษณา (หมื่น)

0.30

0.4

0.80

0.75

0.75

 

จงหา 1.  สร้างแผนภาพการกระจาย

  1. จงหา a,b
  2. จงสร้างสมการการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย

2. จากข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้บริการรถไฟใต้ดินของกรุงเทพฯ กับอัตราค่าบริการ เป็นดังนี้

 

ค่าบริการ(บาท)

15

25

30

35

40

45

55

จำนวนคนโดยสาร (คน)

700

450

300

290

180

120

60

จงหา

                        จงสร้างแผนภาพแสดงการถดถอยโดยใช้กราฟ

                        หาค่าสัมประสิทธิ์ของความถดถอย (b)

                        หาค่าพารามิเตอร์ (a)

                        จงทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราค่าโดยสารรถไฟใต้ดินกับผู้ใช้บริการ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ one way ANOVA ที่ระดับ 0.05 และ 0.01