ใบงานสัปดาห์ที่ 15

ใบงานสัปดาห์ที่15

1.  จากการสอบเข้าทำงานของผู้สมัคร  150 คน  ของคณะกรรมการ  3  คน  คือ  A  B  C  ปรากฏผล

      ผลการตัดสิน  ดังตาราง

               

                       กรรมการ

ผลการตัดสิน

A

B

C

รวม

ได้

ไม่ได้

40

10

30

13

40

17

110

40

รวม

50

43

57

150

 

     จงทดสอบว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นอิสระต่อกันที่   a  =  0.05  หรือไม่

2.   การวิจัยครั้งหนึ่งต้องการทราบว่าความคิดเห็นขึ้นอยู่กับเพศหรือไม่  ที่ระดับนัยสำคัญ  0.01

 

                      ความคิดเห็น

เพศ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

รวม

ชาย

หญิง

22

12

14

32

15

12

51

56

รวม

34

46

27

107

 

3.  นักวิจัยการตลาดผู้หนึ่งต้องการศึกษาสบู่ยี่ห้อหนึ่งสีต่างๆ  คือ  ขาว  ฟ้า  ชมพู  เขียว   สอบถาม

     ผู้ใช้สบู่  200  คน  ใช้สบู่ยี่ห้อนี้ตามสี  ดังตารางดังต่อไปนี้

    

                       สี

เพศ

ขาว

ฟ้า

ชมพู

เขียว

ชาย

หญิง

25

19

32

25

18

28

21

32

รวม

44

57

46

53