ใบงานสัปดาห์ที่ 14

ใบงานสัปดาห์ที่ 14

1.  นักวิจัยการตลาดต้องการทดสอบว่าพิซซ่า  4  ชนิด  ลูกค้ามีความชอบแตกต่างกันหรือไม่  จึงสุ่ม

      ลูกค้าที่ขอบกินพิซซ่า  120  คน  ผลปรากฏดังนี้

               

ชนิด

1

2

3

4

5

จำนวนลูกค้า

25

22

18

35

20

 

      จงทดสอบว่าลูกค้ามีความชอบแตกต่างกันหรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ  a  = 0.01  และ a = 0.05

2.   สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลของแต่

      ละท้องที่มีนักศึกษาสนใจดังนี้

 

เพศ

ความคิดเห็น

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ชาย

หญิง

45

65

25

35

 

     จงทดสอบดูว่าความคิดเห็นของนักศึกษาแตกต่างกันหรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ  a  = 0.01  และ

      a = 0.10

3.   บริษัทขายสบู่ยี่ห้อหนึ่ง  เชื่อว่าสบู่ที่ผลิตออกมาจำหน่ายนั้นมีส่วนแบ่งการตลาด  40% จึงสุ่ม

      ตัวอย่างผู้ที่มาซื้อของในร้านค้าแห่งหนึ่งจำนวน  45  คน  เพื่อสอบถาม  พบว่า  25  คน  ซื้อสบู่

      ของทางบริษัท  จงทดสอบดูว่าบริษัทยังคงได้ส่วนแบ่งการตลาดที่  40% หรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ

      a  = 0.05