ใบงานสัปดาห์ที่ 13

ใบงานสัปดาห์ที่ 13

1.  จากการสังเกตของฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  เชื่อว่า  35%  นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าศึกษา

     ในวิทยาลัยแห่งนี้ต้องให้ถูกให้ออกภายหลังจากเรียนปีแรก  แต่วิทยาลัยเชื่อว่าหลังจากนักศึกษา

      เรียนปีแรก  นักศึกษาที่ต้องถูกให้ออกน้อยกว่า  30%  ทางวิทยาลัยจึงสุ่มนักศึกษา  380 คน  จาก

      ปีการศึกษา  2552   พบนักศึกษา  112  คน  ถูกให้ออกหลังจากเรียน ปีแรก  จงทดสอบว่าความ

    เชื่อนี้จริงหรือไม่ที่  a  = 0.01

2.   บริษัทรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง  เชื่อว่า  45%  ของการผลิตรถทั้งหมดเมื่อผ่านไป  10ปีแล้วยังมี

      ภาวะดีอยู่  ที่ระดับนัยสำคัญ  0.05  จึงสุ่มตัวอย่างจำนวนรถจักรยานยนต์มา  750  คัน  พบว่า

      523  คัน  ยังมีภาวะดีอยู่เมื่อผ่านไป  10  ปี  จงทดสอบความเชื่อนี้จริงหรือไม่

3.   สำรวจสถิตินักเรียนในปีก่อนๆ ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง   พบว่าสัดส่วนของนักศึกษาชายที่มีใน

      วิทยาลัยแห่งนี้เป็น  0.62  ต่อมาปีนี้สำรวจอีกพบว่าสัดส่วนของนักศึกษาชายที่มีในวิทยาลัยแห่ง

      นี้เป็น  0.68  ถ้าวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษา  500  คน  จงทดสอบว่าสัดส่วนของนักศึกษาชายเท่ากับ

      ปีที่ผ่านมาหรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ  0.01

4.   จากการสำรวจสถิติของจำนวนประชากรในจังหวัดลพบุรี  พบว่าประชากร  70%  มีบ้านเป็นของ

      ตัวเอง  และจากการสำรวจของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  สุ่มตัวอย่างมา   1,200  คน  พบว่ามีบ้านเป็นของ

      ตัวเอง  1,112  คน  จงทดสอบว่าสัดส่วนของคนที่มีบ้านเป็นของตัวเองจากการสำรวจของ

      วิทยาลัยแห่งนี้มากกว่าสถิติการสำมะโนที่  a  = 0.01  และ  a  = 0.10  หรือไม่

5.   จาการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง  ถ้าร้านค้าขยายเวลาถึง11.00 น.

      จะเห็นด้วยหรือไม่  พบว่าลูกค้าชาย  48  คน  จาก  120  คน  เห็นด้วย  และลูกค้าหญิง  52  คน 

      จาก  100  คน  เห็นด้วย  จงทดสอบว่าเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าชายที่เห็นด้วยสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ของ

      ลูกค้าหญิงที่เห็นด้วยหรือไม่ที่  a  = 0.05  และ  a  = 0.10