ใบงานสัปดาห์ที่ 12

ใบงานสัปดาห์ที่ 12

  1. จงอธิบายขอบเขตของการตัดสินใจโดยละเอียด

       2.    ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีกี่ขั้นตอน  อะไรบ้าง   จงอธิบายโดยละเอียด

3.     ตามมาตรฐานของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  เชื่อว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาสถิติของนักศึกษาทั้งวิทยาลัย

เท่ากับ  40  คะแนน  จึงสุ่มนักศึกษามา  50  คน  สอบวิชาสถิติได้คะแนนเฉลี่ย  45  คะแนน   เท่ากับ  40  คะแนน  จึงสุ่มนักศึกษามา  50  คน  สอบวิชาสถิติได้คะแนนเฉลี่ย  45  คะแนน   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8 ที่ช่วงความเชื่อมั่น   95%

4.     ค่าพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งมีการแจกแจงปกติ  อัตราเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากับ  4,500 

บาท/เดือน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  425  ต่อเดือน  ถ้าสุ่มพนักงานมา 45  คน  ของ

บริษัทนี้ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย  4,300  บาท/เดือน  จงหาว่าบริษัทแห่งนี้สมควรจะได้รับคำกล่าวหาค่าจ้างเงินเดือนต่ำกว่าเงินเฉลี่ยหรือไม่ที่ a = 0.05

5.    ชาวนาคนหนึ่งเชื่อว่าผลผลิตของข้าวพันธุ์A  จะได้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า B  ถ้าเราสุ่มตัวอย่าง

        ผู้ที่ปลุกข้าวทั้งสองพันธุ์  พันธุ์ละ  60  ไร่  ที่ปลูกในสภาพเดียวกัน  พบว่า

        ข้าวพันธุ์  A  ได้ผลผลิต  80.3  ถัง/ไร่  ค่าความแปรปรวน  16  ถัง/ไร่

        ข้าวพันธุ์  B  ได้ผลผลิต  79.2  ถัง/ไร่  ค่าความแปรปรวน  25  ถัง/ไร่

        จงทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเชื่อของชาวนาผู้นี้ที่ระดับนัยสำคัญ  0.01

6.    มินิมาร์ทแห่งหนึ่งต้องการเปรียบเทียบอายุของนมพาสเจอร์ไรส์  2  ยี่ห้อ  จึงสุ่มนมมายี่ห้อละ

        18  ขวด  คำนวณหาอายุเฉลี่ยก่อนเสียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ดังนี้

       

 

อายุเฉลี่ย(วัน)

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ยี่ห้อ  A

6.8

3.4

ยี่ห้อ  B

5.7

2.9

 

 จงทดสอบสมมติฐานอายุของนมพาสเจอร์ไรส์  2  ยี่ห้อ ที่ระดับนัยสำคัญ  0.05