ใบงานสัปดาห์ที่ 11

ใบงานสัปดาห์ที่ 11

  1. สมมติฐาน หมายถึงอะไร จงอธิบาย
  2. จงบอกความหมายของสมมติฐานทางสถิติ
  3. สมมติฐานทางสถิติมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  4. ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง