ใบงานสัปดาห์ที่ 10

ใบงานสัปดาห์ที่ 10

1.  โรงงานแห่งหนึ่งต้องการศึกษาความแตกต่างระหว่างน้ำหนักเฉลี่ยของเครื่องสำอางที่ผลิตจากเครื่องจักร  A  และเครื่องจักร B  ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน  จึงสุ่มตัวอย่างเครื่องสำอางที่ผลิตจากเครื่องจักรทั้งสองมาอย่างละ  17  กล่อง  มาหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ปรากฏผลดังนี้

 

เครื่องจักร A

เครื่องจักร B

 

S

52.3

47.8

1.87

1.92

 

จงหาความแตกต่างระหว่างน้ำหนักของค่าเฉลี่ยของเครื่องสำอางที่ผลิตจากเครื่องจักรทั้งสองชนิดที่ช่วงความเชื่อมั่น 95 %

2.  จากข้อมูลต่อไปนี้

 

ตัวอย่างกลุ่มที่ 1

ตัวอย่างกลุ่มที่

 

S2

n

120

60

75

100

55

60

 

จงประมาณค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  ณ ระดับดับความเชื่อมั่น 95 %