ใบงานสัปดาห์ที่ 9

ใบงานสัปดาห์ที่ 9

1. ในการผลิตตุ๊กตาในโรงงานแห่งหนึ่ง พบว่าตุ๊กตาที่ชำรุดในการผลิตแต่ละวันมีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 40 ตัว และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14 ตัว จงหาในการผลิตแต่ละวันมีตุ๊กตาชำรุด 20-25 ตัว คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

2. ในการสอบเข้าเรียนวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีผู้สอบเข้าทำงาน 100 คน คะแนนสอบมีการแจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 60 คะแนน และค่าแปรปรวนเท่ากับ 25 คะแนน ผู้ที่สอบเข้าเรียนได้ต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน จงหาว่ามีกี่คนที่สอบเข้าเรียนวิทยาลัยแห่งนี้ได้

3. บริษัทแห่งหนึ่งสำรวจพบว่าในแต่ละวันมีจำนวนลูกค้าที่เข้ามาติดต่องานในบริษัท  มีการแจกแจงแบบปกติ  โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 200 คน  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 60 คน จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะเข้ามาติดต่องานตั้งแต่ 200 – 300 คน

4. ธนาคารนครธน  มี   10   สาขา  คือ  ลพบุรี  สระบุรี  อ่างทอง   ตรัง   ตราด   ตาก   ชัยนาท   อุทัยธานี   พิษณุโลก  และแม่ฮ่องสอน  มีจำนวนพนักงาน  10  14  12  8  10  12  13  18  15  9  ตามลำดับ   ถ้าเลือกตัวแทนจากแต่ละสาขามาทดสอบ  โดยคิดสาขาละเท่าๆ กันจะต้องใช้จำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยสาขาละเท่าใด

5.  .  บริษัทผลิตเครื่องซักผ้าแห่งหนึ่ง  ได้สำรวจอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าที่ผลิตขึ้น  อายุการใช้งานแจกแจงแบบปกติและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.2  ปี  บริษัทได้สุ่มตัวอย่างเครื่องซักผ้ามา  48  เครื่อง  พบว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย   7  ปี  จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่  95 %  ของอายุการใช้งานเฉลี่ยของเครื่องซักผ้าบริษัทนี้

6.ร้านค้าแห่งหนึ่งต้องการศึกษาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของคนงานในร้าน  จึงสุ่มตัวอย่างมา  22  คน พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ  3,350  บาท  และความแปรปรวน  1,600  บาท  จงคำนวณช่วงความเชื่อมั่นที่  99% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคนงานในร้านนี้