ใบงานสัปดาห์ที่ 8

ใบงานสัปดาห์ที่ 8

1.  วิลลี่เลี้ยงนกกระทาไว้ 50 ตัว เขาได้ทำตารางการเก็บไข่ใน 1 สัปดาห์ เป็นดังนี้

30, 42, 25, 32, 40, 46, 31  จงหาสัมประสิทธิ์ของพิสัย     

2. จากการสำรวจราคาสินค้า   10   รายการ   จากร้านค้าแห่งหนึ่งดังนี้

20  25  22  34  45  10  48  12  27  13  จงหาสัมประสิทธิ์ของพิสัย 

3. น้ำหนักของนักศึกษา  4  คน   คือ  ตรง  ทาน  เปิ้ล  แอน เป็น 54  87  46  55 มีส่วนเบี่ยงเบน  มาตรฐานเท่ากับ  12   15  20  19  จงเปรียบเทียบการกระจายของน้ำหนักของนักศึกษา  4  คนนี้

 4.  จงหาพื้นที่ใต้โค้งปกติต่อไปนี้