ใบงานสัปดาห์ที่ 7

ใบงานสัปดาห์ที่ 7

1.  วิลลี่เลี้ยงนกกระทาไว้ 50 ตัว เขาได้ทำตารางการเก็บไข่ใน 1 สัปดาห์ เป็นดังนี้

                30, 42, 25, 32, 40, 46, 31  จงหา

                        พิสัย

                        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. จากการสำรวจราคาสินค้า   10   รายการ   จากร้านค้าแห่งหนึ่งดังนี้

20  25  22  34  45  10  48  12  27  13  จงหา

       2.1  พิสัย

       2.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.  ปริมาณสินค้าแปรรูปส่งออกในปี  2545 – 2547 เป็นดังนี้

 

ปริมาณ (ล้านตัน)

f

 

5.0 – 6.4

6.5 – 7.4

7.5 – 8.4

8.5 – 9.4

9.5 – 10.4

4

6

13

9

4

จงหา

      3.1  พิสัย

      3.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งวิธีตรงและวิธีลัด