ใบงานสัปดาห์ที่ 6

ใบงานสัปดาห์ที่ 6

1.  อายุของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 28 คน ดังนี้20, 19, 28, 30, 35, 34, 26, 28, 27, 31, 45, 34, 35, 35, 37, 36, 20, 27, 22, 23, 24, 50, 51, 28, 29, 28, 19, 20จงหาฐานนิยมของพนักงานกลุ่มนี้

2.  จากน้ำหนักของนักศึกษากลุ่มหนึ่งดังนี้  54  84  62  56  39  55  46  75  65  52  80 58  55

จงหาฐานนิยมของนักศึกษากลุ่มนี้

3. ตารางต่อไปนี้  แสดงอายุของคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมาชิกในการผลิตสินค้า OTOP จงหาฐานนิยม

 

คะแนน

f

    i

11 – 15

16 – 20

21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 – 40

41 – 45

46 - 50

6

4

8

7

12

9

11

3

 

4.  จากอายุของนักศึกษาของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จงหาฐานนิยม

 

คะแนน

f

     i

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

9

15

12

28

10

11

5