ใบงานสัปดาห์ที่ 5

ใบงานสัปดาห์ที่ 5

1.  อายุของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 28 คน ดังนี้20, 19, 28, 30, 35, 34, 26, 28, 27, 31, 45, 34, 35, 35, 37, 36, 20, 27, 22, 23, 24, 50, 51, 28, 29, 28, 19, 20จงหามัธยฐานของพนักงานกลุ่มนี้

2.  จากน้ำหนักของนักศึกษากลุ่มหนึ่งดังนี้  54  84  62  56  39  55  46  75  65  52  80 58  55

จงหามัธยฐานของนักศึกษากลุ่มนี้

3. ตารางต่อไปนี้  แสดงอายุของคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมาชิกในการผลิตสินค้า OTOP จงหามัธยฐาน

 

คะแนน

f

    i

11 – 15

16 – 20

21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 – 40

41 – 45

46 - 50

6

4

8

7

12

9

11

3

 

4.  จากอายุของนักศึกษาของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จงหามัธยฐาน

 

คะแนน

f

     i

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

9

15

12

28

10

11

5