ใบงานสัปดาห์ที่ 4

ใบงานสัปดาห์ที่ 4

1.  ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. แผนกไฟฟ้ากำลัง ได้กำหนดคะแนนสอบข้อเขียน ปฏิบัติและสัมภาษณ์ เป็นอัตราส่วน 5:4:3 ถ้าเอกลักษณ์สอบข้อเขียนได้ 25 คะแนน สอบสัมภาษณ์ได้ 32 คะแนน และสอบปฏิบัติได้ 28 คะแนน เอกลักษณ์จะได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไร

2.  โรงงานทำน้ำปลาตราแม่ครัวเรือน มีพนักงานหญิง 58 คน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 189 บาท มีพนักงานชาย 32 คน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 250 บาท อยากทราบว่าคนงานในโรงงานแห่งนี้มีรายได้เฉลี่ยวันละเท่าไร

3.  นักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง  สอบวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของคะแนนสอบเป็น 48 คะแนน จงหาว่านักเรียนห้องนี้มีกี่คน ถ้าคะแนนรวมของนัดศึกษาที่สอบได้เท่ากับ 3,120 คะแนน

4.   ตารางต่อไปนี้เป็นตารางการวัดความสูงของนักศึกษาระดับ ปวช.1 จำนวน 65 คน ดังนี้

ความสูง (ซ.ม.)

จำนวนนักศึกษา (คน)

130 – 149

150 – 169

170 – 189

190 – 209

210 - 229

4

3

25

17

16

   จงหาค่าเฉลี่ย ของความสูงของนักศึกษากลุ่มนี้

5. จากตารางต่อไปนี้ จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยวิธีลัด

 

คะแนน

 

f

             

90 – 99

80 – 89

70 – 79

60 – 69

50 – 59

40 - 49

10

15

8

2

4

6