ใบงานสัปดาห์ที่ 2

ใบงานสัปดาห์ที่ 2

1.  ผลการชั่งน้ำหนักของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน ดังนี้

36             47             49             50             52             49             45             44             50             45

39             47             59             56             57             80             46             47             49             50

35             40             39             50             45             69             68             50             52             47

70             35             49             60             56             30             47             48             50             47

จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มีจำนวนชั้นของอันตรภาคชั้น 5 ชั้น พร้อมทั้งหาความถี่สะสม ความถี่สะสมสัมพัทธ์ ความถี่สัมพัทธ์และจุดกึ่งกลาง

 

2. จากคะแนนสอบของนักศึกษา 50 คน เป็นดังนี้

22             24             20             25             39             40             42             48             50             59

27             39             49             50             20             21             19             50             35             60

20             19             19             18             16             25             19             28             45             47

28             39             45             47             50             18             30             38             39             40

36             31             31             34             39             41             45             48             49             50

จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มีความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็น 4 พร้อมทั้งความถี่สะสม ความถี่สัมพัทธ์ ความถี่สะสมสัมพัทธ์ จุดกึ่งกลางชั้น