ใบงานสัปดาห์ที่ 1

ใบงานสัปดาห์ที่ 1

1.  สถิติ หมายถึงอะไร อธิบายโดยละเอียด

2.  สถิติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป

3.  จงอธิบายความหมายต่อไปนี้

                3.1  ประชากร

                3.2  กลุ่มตัวอย่าง 

                3.3  ค่าพารามิเตอร์ 

                3.4  ค่าสถิติ 

                3.5  ตัวแปรต้น 

                3.6  ตัวแปรตาม 

4.  ข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป

5.  แหล่งของข้อมูลได้มาจากที่ใดบ้าง จงอธิบาย

6.  ระเบียบวิธีทางสถิติมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

7.  จากข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ค่าพารามิเตอร์ หรือค่าสถิติ

                7.1  กาญจนามีน้ำหนัก  45 กิโลกรัม

                7.2  คาดว่าอายุเฉลี่ยของนางพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในปี 2547 ประมาณ 20 ปี

7.3  บริษัทขายเหล็กในประเทศไทย มีแนวโน้มว่าได้กำไรเฉลี่ย 150 ล้านบาท/เดือน ทุก

       บริษัทเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น

7.4 ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ปี 2547 ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง นักศึกษาสอบได้เฉลี่ย 70%

7.5 สุ่มผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือนมา 50 คน เพื่อหารายจ่าย

8. ระดับการวัดของข้อมูล  แบ่งเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง