วอล์เลย์บอล


เมื่อวันท่ 16  ธ.ค. 54  ทางโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยาได้นักเรียนไปเปิดการแข่งขันวอล์เลย์บอลท่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา