ภาคเรียนที่ 2/2554

2101-1004 งานไฟฟ้ารถยนต์ (6/3) ชย. 2/1 - 2/3

2101-5001 โครงการ             (4/4) ชย. 3/1

3101-2007 งานไฟฟ้ายานยนต์ (5/3) ชยม. 1/1

รวมทั้งสิ้น 27 คาบ/สัปดาห์