คำอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชา 
     ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาต่างๆประยุกตใหสอดคล้องกับเทคโนโลยีวางแผนนําเสนอโครงการผลงานทางวิชาการการออกแบบการสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องใหเสร็จในเวลาที่กําหนดโดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการประเมินผล 
 จุดประสงครายวิชา
    1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
    2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวางแผนทํารายงานนําเสนอผลงานแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
    3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
     1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
     2. ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
     3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน