ตารางเรียนที่ปรึกษา (ชย.2/3)

 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา        ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 1/55       
                   
 ระดับชั้น  ชย.3/3 
     จำนวนคาบทั้งหมด  36  คาบ

 อ.ที่ปรึกษา  อ.สุภาวรัตน์  ภุมมาลี
  (087 – 4057113)                                    

  วิชาที่ 1   2000 – 1102  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2         อ.จารุณี     (2/2)                          

  วิชาที่ 2   2000 – 1601  พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ อ.สาโรจน์  (1/2)                      

  วิชาที่ 3   2000 – 1240  ภาษาอังกฤษปฎิบัติงานช่าง   อ.ทัศนีย์    (1/2)    
                           
  วิชาที่ 4   2000 – 1420  วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม      อ.สมพร     (2/3) 
                              
  วิชาที่ 5   2001 – 0008  พลังงานและสิ่งแวดล้อม        อ.ปรีชา     (2/3)     
                         
  วิชาที่ 6   2101 – 1004  งานไฟฟ้ารถยนต์                 อ.นวดล     (3/6)
 
  วิชาที่ 7   2101 – 1002  งานส่งกำลังรถยนต์              อ.ดนุพล     (3/6)
    
  วิชาที่ 8   2101 – 2101  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน       อ.เบญจรงค์ (3/6)   

  วิชาที่ 9   2101 – 2104  งานจักรยานยนต์                 อ.ชุมพล     (3/6)   

  วิชาที่10  2002 – 0010  กิจกรรม                                          (  /  ) 

วันจันทร์

   8.00 - 9.00     พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   9.00 - 11.00   วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

   12.00 - 14.00  ภาษาอังกฤษฯ

   14.00 - 16.00  ภาษาไทย

วันอังคาร

   8.00 - 9.00    วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

   9.00 - 12.00   งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

   13.00 - 16.00  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

วันพุธ

   8.00 - 10.00    พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   10.00 - 16.00   งานไฟฟ้ารถยนต์

วันพฤหัส

   8.00 - 11.00    งานจักรยานยนต์

   12.00 - 15.00   งานจักรยานยนต์

วันศุกร์

   8.00 - 10.00    พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

   10.00 - 16.00   งานส่งกำลังรถยนต์