แบบฝึกหัด

KMe : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 หรือ 06-5771-4555 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th
 
จำนวน 3 คาบ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : การทดสอบความอ่อนแข็งของจาระบี          
1.สาระสำคัญของการเรียนรู้                
  จาระบีคือ ส่วนผสมของน้ำมันและสบู่ หรือส่วนผสมของน้ำมันและสบู่หรือส่วนผสมของสบู่  
เหมาะแก่การหล่อลื่นบางประเภท  
  จาระบีคือ สารผสมระหว่างส่วนที่เรียกว่าน้ำมันและตัวทำให้ข้นหรือสารอุ้มน้ำมันซึ่งส่วนมาก  
เป็นสารประกอบสบู่หรือพวกไม่ใช่สบู่ได้แก่พวก Silicagel และ Bentanite Clay เป็นต้น  
   
   
2.จุดประสงค์การเรียนรู้  
   
  2.1 จุดประสงค์ปลายทาง  
  2.1.1 เข้าใจการปฏิบัติงานได้ถูกต้องสามารถสรุปผลการทดลองในสถานีได้ถูกต้อง  
  2.1.2 เข้าใจคุณสมบัติและการใช้งานของจาระบีชนิดต่างๆได้  
  2.1.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทดลองไปใช้งานต่างๆที่กี่ยวข้องได้  
  2.1.4 เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภัย
   
  2.2 จุดประสงค์นำทาง  
  2.2.1 อธิบายการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสรุปผลการทดลองในสถานี  
  2.2.2 อธิบายคุณสมบัติของจาระบีชนิดต่างๆ  
  2.2.3 อธิบายการนำไปใช้งาน  
  2.2.4 อธิบายการทำงานที่ดี  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภัย  
   
   
3. เนื้อหาการเรียนรู้  
  เนื้อหาทั้งหมดอยู่ใน  เอกสารการทดลอง  ( งานทดลองเครื่องกล )  
   
   
   
                     
Bitmap
 
                     
4.กิจกรรมการเรียนรู้                
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ : 5 สัปดาห์ที่ :  7 - 7  
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
1. ปลูกฝังด้านความความละเอียดของการทดลองรวมถึงการเป็นคนช่างคิดช่างสังเกต มีการทำงาน  
  ร่วมกันเป็นทีม มีการวางแผนและแบ่งงาน รวมถึงการช่วยเหลือกันในกลุ่มให้ นศ. มีความพร้อม  
  ที่จะทำงานทดลอง  
2. จูงใจให้ผู้เรียนมีความตั้งใจอยากปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
3. ปลูกฝังการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก  ความถูกต้องของงาน ความสะอาด  
  เรียบร้อยทั้งผลงานและบริเวณทำงาน  
4. ชี้นำรูปแบบและองค์ประกอบที่สำคัญของรายงานที่สมบรูณ์ในส่วนที่เป็นผลสัมฤทธ์ของการทดลอง  
  แต่ละสถานี  
5. เน้นให้ นศ. ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก PDCA  
                     
กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
-  ตรวจความพร้อมของ นศ. ในแต่ละกลุ่มโดย   - เตรียนความพร้อมด้านอุปกรณ์  
ประเมินตาม ใบตรวจสอบความพร้อม      
- แจกใบงานแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละสถานี - ศึกษาใบงานร่วมกัน  
ตามใบงาน      
- ให้ นศ. เข้าทำงานตามสถานีที่ตนรับผิดชอบ   - เข้าตามสถานี  
- กระตุ้นให้ นศ. ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก PDCA   - วางแผนการปฏิบัติงาน  
  - คาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นจากการทดสอบ
  - แบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม  
     
- สังเกตการทดลองของ นศ. พร้อมคอยชี้แนะเพื่อให้ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
นศ. ปฏิบัติการทดลองได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง   - สอบถามผู้สอนในจุดที่สงสัย  
- ประเมินผลขณะปฏิบัติงานตาม ใบประเมินผล   - สังเกตและตรวจเช็คผลการทดสอบที่ได้
บันทึกสังเกตการทำงานเป็นกลุ่ม   กับผลที่คาดเดา  
     
                     
Bitmap
 
กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน
- หลังจาก นศ. แต่ละกลุ่มปฏิบัติงานเสร็จให้ นศ. - จัดทำรายงานผลการทดลองแล้วจัดส่ง
จัดรายงานสรุปผลการทดลอง   ผู้สอน  
    - เก็บข้อมูลที่ผิดพลาดจากการทดสอบเพื่อ
    ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขในการลงปฏิบัติงาน
            ครั้งต่อไป        
ขั้นสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้คำถาม เพื่อประเมินผลในกลุ่มที่ส่งรายงานโดยให้ นศ. ในกลุ่มช่วยกันตอบ
( คำถามอยู่ใน เอกสารใบทดสอบความรู้หลังปฏิบัติงาน )
5. สื่อการเรียนรู้
1. เครื่องมือทดลองทั้ง  8  สถานี
2. เอกสารการทดลอง ( งานทดลองเครื่องกล )
6. การวัดผลและประเมินผล
1. ใบตรวจสอบความพร้อม
2. แบบบันทึกการสังเกตการทำงานเป็นกลุ่ม
3. คำถามในขั้นสรุปตามเอกสารใบทดสอบความรู้หลังปฏิบัติงาน
4. ใบประเมินผลงาน ( รายงานบันทึกผลการทดลอง )
Bitmap
 
6. การวัดผลและประเมินผล
ลำดับ จุดให้คะแนน คะแนนเต็ม ได้
1 การเตรียมเครื่องมือได้ครบถ้วน       10  
2 การใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง       10  
3 ขั้นตอนการทำงานถูกต้องตามลำดับ     10  
  ( ถูกต้องตามคู่มือ )        
4 อธิบายคุณสมบัติของจาระบี           10  
5 อธิบายการทดลองนำไปใช้งาน       10  
6 อ่านค่าจาระบีได้         10  
7 ลักษณะนิสัยการทำงาน ( ระเบียบ , ความสะอาด   10  
  รับผิดชอบ , ตั้งใจ )        
รวมคะแนน 70  
1 อธิบายคุณสมบัติของจาระบี              
       .................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................
2 อธิบายการทดลองนำไปใช้งาน  
       .................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................
3 อ่านค่าจาระบีได้  
       .................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................
7. กิจกรรมเสนอแนะ  
  ให้นักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วและไปศีกษาเนื้อหารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทดลอง
ในเรี่องต่อไปที่ต้องเสนอหัวข้องานทดลองในสัปดาห์หน้า          
Bitmap
 
ใบประเมินผลพฤติกรรมการทำงานและคุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ พฤติกรรมที่ประเมิน ระดับคะแนน หมายเหตุ
1 2 3
1 การแต่งกายเหมาะสมกับงาน         ความหมายของระดับคะแนน
2 การตรงต่อเวลา           3 = ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
3 การมีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจต่อผู้อื่น       โดยไม่ต้องมีการชี้นำ
4 การเคารพสิทธิผู้อื่น           2 =  ปฏิบัติงานในบางครั้ง
5 ความขยันหมั่นเพียร         จากการเชิญชวนหรือชี้นำ
6 การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล       1 =  ต้องสั่งบังคับว่ากล่าว
7 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน       หรือตักเตือนถึงจะปฏิบัติ 
8 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ       หรือมักจะปฏิบัติในทางที่
9 การจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ       ผิดเสมอ  
10 การทำความสะอาดสถานที่            
  รวม   เกณฑ์การประเมิน
รวม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 26 – 30 คะแนน = ดีมาก
21 – 25 คะแนน = ดี  
16 – 20 คะแนน = พอใช้
0 – 15 คะแนน =  ปรับปรุง
บันทึก  
   
     ...............................................................................................................................................................
     ...............................................................................................................................................................
     ...............................................................................................................................................................
     ...............................................................................................................................................................
     ...............................................................................................................................................................
     ...............................................................................................................................................................
   
  ผู้ประเมิน  ...........................................................  
  วันที่  ..................... เดือน  .................... พ.ศ. .......................
   
   
                     
Bitmap
 
ใบงาน/แบบทดสอบ
                     
    ใบงาน/แบบทดสอบ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานอยู่ใน เอกใบงาน      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
Bitmap
 
เฉลยแบบทดสอบ
                     
    เฉลยใบงาน อยู่ในเอกสารใบงาน