แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ

วิชางานทดลองเครื่องกล รหัส 3101-2103   ตลอดหลักสูตร

 

โครงการสอน

รหัส    3103 – 2003                วิชา  งานทดลองเครื่องกล

3   ชั่วโมง / สัปดาห์                       คาบรวม   54   ชั่วโมง

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

จำนวนชั่วโมง

 

1

 

2

 

3

 

4

5

6

 

7

 

8

 

9

 

10

11

12

 

13

 

14

 

1.  งานทดลองและวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของวัสดุ

     1.1  งานทดลองและวิเคราะห์การแอ่นตัวของคานทองเหลืองแบน

            เมื่อโหลดกระทำกึ่งกลางคาน

     1.2  งานทดลองและวิเคราะห์การแอ่นตัวของคานเหล็กแบน

            เมื่อโหลดกระทำไม่กึ่งกลางคาน    

 1.3  งานทดลองและวิเคราะห์การแอ่นตัวของคานเหล็กแบน

        เมื่อโหลดกระทำปลายคาน

 1.4  งานทดลองและวิเคราะห์แรงบิดเพลาเหล็กกลมตัน

 1.5  งานทดลองและวิเคราะห์แรงบิดเพลาอลูมิเนียมกลมตัน

 1.6  งานทดลองและวิเคราะห์แรงบิดเพลาทองเหลืองกลมตัน

2.  งานทดลองและวิเคราะห์กลศาสตร์ของไหล 

 2.1  งานทดลองและวิเคราะห์การไหลของของไหลในท่อ  Venturi

        แบบท่อลดขนาด

2.2      งานทดลองและวิเคราะห์การไหลของของไหลในท่อ  Venturi

       แบบท่อเพิ่มขนาด

    ทดสอบ

3.  งานทดลองและวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น  

     3.1  งานทดลองและวิเคราะห์จาระบี  แบบไม่ใช้งาน 

 3.2  งานทดลองและวิเคราะห์จาระบี  แบบใช้งาน

 3.3  งานทดลองและวิเคราะห์ความหนืดน้ำมันหล่อลื่น SAE40 

        วิธี Kinematic Viscosity

 3.4  งานทดลองและวิเคราะห์ความหนืดน้ำมันหล่อลื่น SAE20W -50

        วิธี Kinematic Viscosity

 3.5  งานทดลองและวิเคราะห์ความถ่วงจำเพาะน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล  

 

 

3

 

3

 

3

 

3

3

3

 

3

 

3

 

3

 

3

3

3

 

3

 

3

ตารางที่ 2-2  (ต่อ)

โครงการสอน

รหัส    3103 – 2003                วิชา  งานทดลองเครื่องกล

3   ชั่วโมง / สัปดาห์                       คาบรวม   54   ชั่วโมง

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่/หัวข้อเรื่อง

จำนวนชั่วโมง

15

16

 

 

17

18

    3.6  งานทดลองและวิเคราะห์ความถ่วงจำเพาะน้ำมันหล่อลื่น SAE40

3.7  งานทดลองและวิเคราะห์จุดวาบไฟและจุดติดไฟ  น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

4.  งานทดลองและวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องยนต์

    4.1  งานทดลองและวิเคราะห์ไอเสียเครื่องยนต์แก็สโซลีน

    ทดสอบ

3

3

 

 

3

3

 

รวม

54