ตัวชี้วัดรายวิชา/ผลการเรียนรู้

สภาพรายวิชา                   วิชาชีพ  สาขางาน

ระดับวิชา                    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545

                                (ปรับปรุง 2547 )       ปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน                    72 คาบ  ตลอดภาคเรียน 18 สัปดาห์  ทฤษฎี 1 คาบ ปฏิบัติ 3 คาบ/สัปดาห์

หน่วยกิต                     2 หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา     เพื่อให้

                            1. เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

                            2. รู้หลักการ วิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ

                            3. มีทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

                            4. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

                            1. อธิบายความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ

                            2. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

                            3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ