คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะรายวิชา

 
คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลหลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอการใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล