แผนการวัดและประเมินผล

คะแนน เกรด
80-100    4
75-79 3.5
70-74 3
65-69 2.5
60-64 2
55-59 1.5
50-54 1
0-49

0