แบบฝึกหัด

ตอนที่ 1   จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว   (20 คะแนน)

1. แรงภายนอกที่กระทำกับพื้นที่หน้าตัดวัตถุ คือข้อใด
    ก. ความเค้น                                                
    ข. ความเครียด
    ค. การต่อแบบการเชื่อม                                     
    ง. แรงบิด
2. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของความเค้น
    ก. ความเค้นดึง                                                
    ข. ความเค้นอัด
    ค. ความเค้นดัน                                                
    ง. ความเค้นเฉือน
3. แรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุในแนวขนานกับพื้นผิวของวัตถุ เรียกว่าอะไร
    ก. ความเค้นดึง                                               
    ข. ความเค้นอัด
    ค. ความเค้นดัน                                                
    ง. ความเค้นเฉือน
4. ความเครียดดึง จะทำให้วัตถุมีลักษณะอย่างไร
    ก. ยืดออกตามขนาดของแรงดึง                      
    ข. ยืดออกตามขนาดของแกน
    ค. ยืดออกตามขนาดของวัตถุ
    ง. ยืดออกตามขนาดของหลัก
5. ความเครียดอัด เมื่อกระทำกับวัตถุจะทำให้ขนาดของวัตถุเป็นเช่นไร
    ก. วัตถุจะหดตัว                                                  
    ข. วัตถุจะขยายออก
    ค. วัตถุเปลี่ยนไปตามแรง                                 
    ง. วัตถุลอยตัว
6. เมื่อต้องการทราบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสามารถทดสอบด้วยวิธีใด
    ก. ใช้แรงอัด                                                        
    ข. ใช้แรงเฉือน
    ค. ใช้แรงดึง     
    ง. ใช้แรงดัน
7. อีราสติค  ลิมิต คือข้อใด
    ก. จุดเริ่มต้นที่วัสดุยืดออก
    ข. จุดที่ความยาวของวัตถุจะคืนรูปเดิม
    ค. จุดที่เกิดความเค้นสูงสุด
    ง. จุดที่วัสดุขาดออกจากกัน
8. รัพเชอะ  ซทเร็งธ คือข้อใด
    ก. จุดเริ่มต้นที่วัสดุยืดออก
    ข. จุดที่ความยาวของวัตถุจะคืนรูปเดิม
    ค. จุดที่เกิดความเค้นสูงสุด
    ง. จุดที่วัสดุขาดออกจากกัน
9. ภาชนะทรงกระบอกบางมีลักษณะอย่างไร
    ก. มีความหนาน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    ข. มีความหนาน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    ค. มีความหนามากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    ง. มีความหนามากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
10. ภาชนะทรงกระบอกที่รับแรงดันที่เกิดขึ้นภายในสังเกตได้จากสิ่งใด
    ก. ถังก๊าซ                                                             
    ข. ที่สูบลม                           
    ค. กระป๋องสเปย์   
    ง. เข็มฉีดยา
11. ความเค้นที่เกิดขึ้นในภาชนะทรงกระบอกพิจารณาได้จาก

                ก. ความเค้นตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง

                ข. ความเค้นตามแนวพื้นที่

                ค. ความเค้นตามแนวเส้นรอบวง

                ง. ความเค้นตามแนวรัศมี

12.ความเค้นตามแนวยาวเกิดจากแรงกระทำ ทำให้ภาชนะทรงกระบอกเป็นอย่างไร

                ก. ภาชนะขยายตัว                                              ข. ยืดออกตามแนวเฉียง

                ค. ยืดออกตามแนวขวาง                                    ง. ยืดออกตามแนวยาว

13. ความเค้นตามแนวเส้นรอบวงเกิดจากแรงกระทำ ทำให้ภาชนะทรงกระบอกเป็นอย่างไร

                ก. ภาชนะขยายตัว                                              ข. ยืดออกตามแนวเฉียง

                ค. ยืดออกตามแนวขวาง                                    ง. ยืดออกตามแนวยาว

14. ข้อใดคือลักษณะการต่อแบบหมุดย้ำ

                ก. การต่อตรง                                                       ข. การต่อเอียง     

                ค. การต่อตะแคง                                                 ง. การต่อเยื้อง

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความเสียหายในงานหมุดย้ำ

                ก. หมุดย้ำถูกเฉือนขาด                                      ข. แผ่นต่อถูกหมุดย้ำอัดแตก

                ข. แผ่นต่อฉีกขาดบริเวณหลังหมุดย้ำ             ง. แผ่นต่อถูกเฉือนหน้าหมุดย้ำ

 

 

16.ลักษณะแผ่นต่อถูกหมุดย้ำอัดแตกเกิดจากสิ่งใด

                ก. การขาดของหมุดย้ำ                                      

                ข. แผ่นโลหะไม่สามารถทนแรงดึงได้

                ค. หมุดย้ำรับแรงเฉือนได้มากกว่าแผ่นโลหะ

                ง. ความแข็งแรงของแผ่นโลหะและหมุดย้ำมีขนาดเท่ากัน

17. ลักษณะแผ่นต่อขาดพร้อมกับหมุดย้ำถูกเฉือนขาดเกิดจากสิ่งใด

                ก. การขาดของหมุดย้ำ                                      

                ข. แผ่นโลหะไม่สามารถทนแรงดึงได้

                ค. หมุดย้ำรับแรงเฉือนได้มากกว่าแผ่นโลหะ

                ง. ความแข็งแรงของแผ่นโลหะและหมุดย้ำมีขนาดเท่ากัน

18. รอยต่อที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมีลักษณะอย่างไร

                ก. แผ่นไม่มีรอยการฉีกขาด                              ข. แผ่นมีรอยต่อน้อยที่สุด

                ค. แผ่นต่อไม่มีรอยยับ                                        ง. แผ่นต่อไม่มีการเจาะรูใด ๆ

19. การเชื่อมต่อมีกี่วิธี

                ก. 1 วิธี                  ข. 2 วิธี                  ค. 3 วิธี                  ง. 4 วิธี

20. การนำปลายชิ้นงานต่อในแนวเดียวกันคือการเชื่อมแบบใด

                ก. การเชื่อมต่อแบบเกย                                     ข. การเชื่อมต่อแบบทาบ

                ค. การเชื่อมต่อแบบชน                                     ง. การเชื่อมต่อแบบทับ


เฉลย

ตอนที่ 1   จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว   

1. ก                        2. ค                        3. ง                         4. ก                        5. ข

6. ค                        7. ข                        8. ง                         9. ก                        10.ก

11.ค                       12.ง                        13.ก                       14.ง                        15.ข

16.ค                       17.ง                        18.ง                        19.ข                       20.ค