ตัวชี้วัดรายวิชา/ผลการเรียนรู้

                  คะแนน             เกรด
              80  -  100             4
              75  -  79            3.5
             70  -  74             3
             65  -  69            2.5
             60  -  64             2
             55  -  59            1.5
             50  -  54             1
              0   -  53             0