คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

             ศีกษาเกี่ยวกับ  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ

แก้ไข  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  ภูมิศาสตร์กายภายของไทย  เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย