prakamas


แบบฝึกหัด

ใบความรู้ที่ 1/1

 

เรื่อง :      1.     ความหมายของสินค้า

2.     การซื้อขายสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.     การส่งคืนและรับคืนสินค้า

4.     ส่วนลดในราคาสินค้าและเงื่อนไขการชำระเงิน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :

1.     อธิบายความหมายของสินค้าได้

2.     อธิบายการซื้อขายสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

3.     อธิบายการส่งคืนและรับคืนสินค้าได้

4.     อธิบายส่วนลดในราคาสินค้าและเงื่อนไขการชำระเงินได้

 

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้ (10 คะแนน)

 • ความหมายของสินค้า (1 คะแนน)

……….……………………………………………………………………………..………..........................….

……….……………………………………………………………………………..………..........................….

 • การซื้อขายสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (4 คะแนน)

……….……………………………………………………………………………..………..........................….

……….……………………………………………………………………………..………..........................….

 • การส่งคืนและรับคืนสินค้า (2 คะแนน)

……….……………………………………………………………………………..………..........................….

……….……………………………………………………………………………..………..........................….

 • ส่วนลดในราคาสินค้าและเงื่อนไขการชำระเงิน (3 คะแนน)

……….……………………………………………………………………………..………..........................….

……….……………………………………………………………………………..………..........................….

 


ใบความรู้ที่ 1/2

 

เรื่อง :      1.    การซื้อขายสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.    การส่งคืนและรับคืนสินค้า

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :      1.   อธิบายการซื้อขายสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

                                                  2.   อธิบายการส่งคืนและรับคืนสินค้าได้

 

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนอธิบายและร่างแบบฟอร์มเอกสารต่อไปนี้ (10 คะแนน)

 • ใบขอซื้อ
 • ใบสั่งซื้อ
 • ใบกำกับสินค้า (Invoice)/ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)
 • ใบรับสินค้า (Receiving Report)
 • ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)
 • ใบลดหนี้ (Credit Note)

 


ใบความรู้ที่ 2

 

เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :    อธิบาย และบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนอธิบายและวิเคราะห์รายการต่อไปนี้ (10 คะแนน)

 • ความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีซื้อและภาษีขาย
 • ฐานภาษีและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • วิธีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กำหนดเวลา และสถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการชำระภาษี
 • การคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 


ใบความรู้ที่ 3/1

 

เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :    อธิบายและ บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไปได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นำรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นในกิจการร้านค้าปลีกทั่วไปมาบันทึกรายการในสมุดบัญชีของกิจการ ประมาณ 10 รายการ (5 คะแนน)

2.     ให้ออกแบบสมุดบันทึกรายการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นในกิจการร้านค้าทั่วไป(5 คะแนน)

 


ใบความรู้ที่ 3/2

 

เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอธิบายและ บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไปได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อดังนี้

…………………………………………………………………………………………………………………

 • การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป กรณีที่กิจการไม่จดทะเบียนเข้าสู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

…………………………………………………………………………………………………………………

 • การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป กรณีที่กิจการจดทะเบียนเข้าสู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

…………………………………………………………………………………………………………………

 • ผังบัญชี

…………………………………………………………………………………………………………………

 • การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท 

…………………………………………………………………………………………………………………

 


ใบความรู้ที่ 4/1

 

เรื่อง :      การบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :        อธิบายและบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้ออกแบบฟอร์มสมุดรายวันเฉพาะพร้อมระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและสมบูรณ์ (10 คะแนน)

2.     อธิบายการใช้สมุดรายวันเฉพาะแต่ละประเภท

3.     สมุดรายวันเฉพาะที่ให้ออกแบบฟอร์มได้แก่

 • สมุดรายวันซื้อ
 • สมุดรายวันส่งคืนสินค้า และจำนวนที่ได้ลด 
 • สมุดรายวันขาย
 • สมุดรายวันรับคืน และจำนวนที่ลดให้  
 • สมุดรายวันรับเงิน
 • สมุดรายวันจ่ายเงิน

ใบความรู้ที่ 4/2

 

เรื่อง :      การบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :        อธิบายและบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะได้

กิจกรรมการเรียน         1.     ให้อธิบายและยกตัวอย่างรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อดังนี้

1)    ความหมาย และประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ (2 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

2)    สมุดบัญชีแยกประเภท (3 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

3)    รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า (1 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

4)    ขั้นตอนการบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ (2 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

5)    สมุดรายวันซื้อ (3 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

6)    สมุดรายวันส่งคืนสินค้า และจำนวนที่ได้ลด (2 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

7)    สมุดรายวันขาย (3 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

8)    สมุดรายวันรับคืน และจำนวนที่ลดให้ (2 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

9)    สมุดรายวันรับเงิน (3 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

10)  สมุดรายวันจ่ายเงิน (3 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

11)  งบทดลอง (2 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………

(ให้เขียนใส่กระดาษ A4 เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ)

 


ใบความรู้ที่ 5

 

เรื่องสินค้าคงเหลือปลายงวด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอธิบายและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อดังนี้

1.1    ความหมายของสินค้าคงเหลือ (1 คะแนน)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

1.2    การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System) และแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory System) พร้อมยกตัวอย่างการบันทึกบัญชีประกอบ (5 คะแนน)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

1.3    การตีราคาสินค้าคงเหลือพร้อมตัวอย่างการตีราคาแต่ละวิธีประกอบการอธิบาย (4 คะแนน)


ใบความรู้ที่ 6

 

เรื่องการปรับปรุงบัญชี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอธิบายและปรับปรุงบัญชีได้

กิจกรรมการเรียน         1.     ให้นักเรียนอธิบายและแสดงตัวอย่างประกอบตามหัวข้อต่อไปนี้

1.     ความหมายและประเภทของการปรับปรุงบัญชี (2 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………..

2.     การคำนวณและการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี (8 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………..

3.     การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี (5 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………..

4.     งบทดลองหลังปรับปรุง (5 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………..

 

 


ใบความรู้ที่ 7/1

 

เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :      1.   อธิบายความหมายของกระดาษทำการได้

                                                  2.   อธิบายรูปแบบกระดาษทำการ  8  ช่องได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างตามหัวข้อดังนี้

1.1    ความหมายของกระดาษทำการ (5 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

1.2    รูปแบบกระดาษทำการ  8  ช่อง (5 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

 

(ถ้ากระดาษไม่พอให้เขียนใส่ A4 ได้ตามความต้องการ)


ใบความรู้ที่ 7/2

 

เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบอกขั้นตอน และจัดทำกระดาษทำการ 8 ช่องได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างตามหัวข้อดังนี้

1.1    ขั้นตอนการจัดทำกระดาษทำการ 8 ช่อง  (5 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

1.2    ตัวอย่างประกอบแต่ละขั้นตอนของการจัดทำกระดาษทำการ 8 ช่อง (5 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

 

(ถ้ากระดาษไม่พอให้เขียนใส่ A4 ได้ตามความต้องการ)


ใบความรู้ที่ 8/1

 

เรื่อง :    1.   ความหมายของงบการเงิน

              2.   รูปแบบของงบการเงิน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :      1.   อธิบายความหมายของงบการเงินได้

                  2.   อธิบายรูปแบบของงบการเงินได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

1.1    อุปกรณ์ใช้ในการศึกษางบการเงิน

1.2    แบบฟอร์มงบการเงิน

1.3    สื่อแผ่นใส หรือ Power Point

2.     ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ (10 คะแนน)

2.1    แบ่งกลุ่มนักศึกษา 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน  โดยคละความสามารถ

2.2    ให้กลุ่มผู้เรียนศึกษาความหมายและรูปแบบของงบการเงิน

2.3    ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อดังนี้

กลุ่มที่ 1    รับผิดชอบหัวข้อความหมายของบการเงิน

กลุ่มที่ 2    รับผิดชอบหัวข้อรูปแบบของงบการเงิน

กลุ่มที่ 3    รับผิดชอบแบบฟอร์มงบดุลแบบบัญชีและแบบรายงาน

กลุ่มที่ 4    รับผิดชอบแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนแบบบัญชีและแบบรายงาน

2.4    นักเรียนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปร่วมกัน

 


ใบความรู้ที่ 8/2

 

เรื่อง :  การจัดทำงบการเงิน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :  จัดทำงบการเงินได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

1.1    อุปกรณ์ใช้ในการจัดทำงบการเงิน  

1.2    แผ่นใส    

1.3    เครื่องคำนวณ

2.     ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ (10 คะแนน)

2.1    แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่ากัน  โดยคละความสามารถ

2.2    ให้ทุกกลุ่มศึกษาศึกษาหาความรู้ เรื่องการจัดทำงบการเงิน

2.3    ทุกกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อดังนี้

กลุ่มที่ 1    นำเสนอการจัดทำงบกำไรขาดทุนและโจทย์พิเศษพร้อมเฉลย 1 ข้อ

กลุ่มที่ 2    นำเสนอการจัดทำงบกำไรขาดทุนและโจทย์พิเศษพร้อมเฉลย 1 ข้อ

กลุ่มที่ 3    นำเสนอการจัดทำงบดุล และโจทย์พิเศษพร้อมเฉลย 1 ข้อ

กลุ่มที่ 4    นำเสนอการจัดทำงบดุลและโจทย์พิเศษพร้อมเฉลย 1 ข้อ

4.     ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเขียนเสนอแนะร่วมกัน   

5.     นักเรียนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปร่วมกัน


ใบความรู้ที่ 9/1

 

เรื่อง :  การปิดบัญชีต่างๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :  บันทึกการปิดบัญชีต่างๆ ในสมุดแยกประเภททั่วไปได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

1.1    อุปกรณ์การบันทึกบัญชี

1.2    เอกสารข้อมูลบัญชีแยกประเภท

2.     ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ (10 คะแนน)

2.1    แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามความต้องการ

2.2    ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ตามได้รับมอบหมาย

2.3    บันทึกการปิดบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป

2.4    แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

2.5    ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเขียนเสนอแนะร่วมกัน

2.6    นักเรียนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปร่วมกัน


ใบความรู้ที่ 9/2

 

เรื่อง :  การปิดบัญชีต่างๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :      1.   อธิบายสาเหตุการปิดบัญชีได้

                                                  2.   อธิบายขั้นตอนในการปิดบัญชีได้

                                                  3.   จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีได้

กิจกรรมการเรียน

1.     ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

1.1    อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบัญชี

1.2    เครื่องคำนวณ

1.3    แบบฟอร์มต่างๆ

1.4    แผ่นใส

2.     ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ (10 คะแนน)

2.1    ศึกษาเนื้อหา ความหมายและสาเหตุที่ต้องทำการปิดบัญชี

2.2    ศึกษาลำดับขั้นตอนการปิดบัญชี

3.3    ศึกษาการจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

3.4    แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามความต้องการ

3.5    ส่งตัวแทนกลุ่มสรุปหน้าชั้นเรียน

3.6    นำส่งผลงานครูผู้สอนเพื่อประเมินผล

 


Copyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.521193 sec.