แผนการวัดและประเมินผล

แผนการวัดและประเมินผล
คะแนน เกรด
80 -100 4
75 -79 3.5
70 -74 3
65 69 2.5
60 -64 2
55 -59 1.5
50 -54 1
0 -49 0