คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database  EngineSQLServer,ORACLE,DB2 พื้นฐานการบริหารการจัดการฐานข้อมูล
(ConceptofDatabaseManagementandAdministration) การสำรองข้อมูล (DataBackup)การกู้คืนข้อมูล (DataRecovery)การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ( Data Security)การกำหนดสิทธิของผู้ใช้ การเข้ารหัสข้อมูล