ตัวชี้วัดรายวิชา/ผลการเรียนรุ้

จุดประสงค์รายวิชา           

1.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.  สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.  เห็นคุณค่าในเรื่องการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย

 มาตรฐานรายวิชา  
            
1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. อธิบายความสำคัญของการสื่อสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์