ตัวชี้วัดรายวิชา /ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์รายวิชา
 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียบเรียงถ้อยคำในการสื่อสารได้ถูกต้อง
 2.เพื้อให้ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3เพื่อให้เห็นคุณค่าและความงามของภาษาไทย